Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angool Idézeteeek Magyar fordítássall.:DD :$$ <3

 You know that place between sleep and awake? The place where you can still remember dreaming? That's where I'll always love you

~ Ismered azt a helyet az álom és az ébrenlét között? Ahol még emlékszel rá, mit álmodtál. Én ott foglak mindig szeretni <3


"True love is like a tattoo:it hurts when it bleeds but it last forever till the end of time" (Chino)

~ Az igaz szerelem olyan mint egy tetoválás: fáj, amikor vérzik, de az idők végéig megmarad


"I love you not for what you are but for what I am when I'm with you"

~ Nem azért szeretlek aki vagy, hanem azért, aki én vagyok melletted (G.G.Marquez)


"I’ve learned that waiting is the most difficult bit, and I want to get used to the feeling, knowing that you’re with me, even when you’re not by my side."

~ "Megtanultam, hogy várni a legnehezebb, és szeretnék hozzászokni, tudni, hogy velem vagy akkor is, ha nem vagy mellettem." (Paulo Coelho)


I guess my life is just a cliche. "The girl who loved too hard and didn't get anything in return.." That's me. But I dont wanna be the heroine in some tragic love story! I just would like to be an ordinary girl, who loves & get this feeling in return

~ Azt hiszem, az életem olyan mint egy elkoptatott közhely. "A lány, aki annyira szerelmes volt, mégsem viszonozták.." Ez lennék én. De én nem akarok a hősnő lenni egy tragikus szerelmi történetben! Csak egy hétköznapi lány szeretnék lenni, aki szeret, és akit szeretnek..


We were both so young when we first met.. but I never get enough of you. That's why I want to grew old with you <3

~ Mindketten fiatalok voltunk, mikor először találkoztunk de 'belőled sosem elég'.. ezért akarok veled megöregedni :)


Love is maybe when you could listen to him all night and never get tired of hearing his voice

~ Talán a szerelem az, mikor egész éjjel hallgatnád a hangját, és nem fáradnál bele ebbe a hallgatásba


Everybody's got somebody that they sing about, cry about, laugh about. It's true! For me it's you :)

~ Minden ember számára van egy olyan személy, aki miatt énekel, miatta sír vagy nevet.. ez igaz. Nekem ez az ember te vagy


Whoever said it's impossible to miss something you never had obviously has never fallen in love

~ Bárki is mondta, hogy lehetetlen azt dolgot hiányolni, amid még nem volt, nyilvánvalóan sosem volt még szerelmes


There's someone I'm waiting for if it's a day, a month, a year, I gotta stand my ground even if it rains or snows but what else can I do when I'm still in love with him?

~ Van valaki, akire várok, legyen az egy nap, egy hónap vagy egy év, én várni fogom akkor is ha esik vagy havazik.. de mi mást tehetnék ha egyszer szerelmes vagyok belé?


I didn't come here to tell you that I can't live without you. Actually, I can. I just don't want to..

~ Nem azért jöttem, hogy azt mondjam neked, nem tudok nélküled élni. Mert tudok. Csak nem akarok.. !


In the arithmetic of love, one plus one equals everything - and two minus one equals nothing. (McLaughlin)

~ " A szerelem számtanában 1 + 1 = a mindennel; és 2 - 1 = a semmivel. "


Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it

~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)


" A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous. " (Ingrid Bergman)

~ A csók a természet bájos kis trükkje arra az esetre, mikor a szavak feleslegessé válnak


He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)

~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?


I don't want you to see me cry, because a girl is only pretty when she smiles & i wanna be beautiful when you look at me (végre egy saját idézetem! :)

~ Nem akarom hogy sírni láss.. hisz egy lány csak úgy szép hogyha mosolyog, és én gyönyörű akarok lenni mikor rámnézel


What you feel only matters to you. It's what you do to the people you say you love, that's the only thing that counts..

~ Amit érzel, az csak neked fontos. De az, amit teszel azokkal az emberekkel, akiket szeretsz-ez az egyetlen dolog, ami számít..


Love isn't about hugs, kisses and "i love you"s or " i miss you"s! It's about the butterflies in your stomach you get when you just think about him/her ^^

~ A szerelem nem csak ölelésekről, csókokról, "szeretlek"ekről és "hiányzol"okról szól.. szerelem az, mikor pillangók vannak a gyomrodban amikor éppen Rá gondolsz


You can close your eyes to things you don't wanna see, but you can't close your heart to things you don't wanna feel

~ Becsukhatod a szemed azok előtt a dolgok előtt, amiket nem akarsz látni; de a szívedet nem csukhatod be, hogy ne érezz


There are 3 questions of value in life. What is sacred? What is worth living for?What is worth dying for? The answer is: only love

~ Három értékes kérdés van az életben. Mi szent ? Miért érdemes élni? És meghalni? A válasz a szerelem. :)


Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control

~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlottWhat is LOVE ? A maze you go through confused, taking a huge risk. There are only 2 ways out: heartbreak or happiness. But no matter how hard we try, we aimlessly fall in it over and over again

~ Mi a szerelem ? Egy útvesztő, amin összezavarodva mész keresztül, óriási kockázatokat vállalva. Csak két kiút van: a szíved összetörik, vagy pedig boldog leszel. De nem számít, mennyire keményen is próbálkozunk, újra és újra szerelmesek leszünk


Love me when I least deserve it because that's when I need it the most!

~ Szeress mikor a legkevésbé érdemlem meg, hiszen épp akkor van a legnagyobb szükségem rá


You are the only thing in this screwed up world that's right

~ Ebben az elcseszett világban te vagy az egyetlen jó dologEverytime people ask me: " are you two going out ? "

... you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "

~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "

el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk "


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)

~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)


Do you know what I dream about ? To hear that someone hitting my window with rocks and finally I see you standing in the garden <3

~ Tudod miről álmodozom? Arról, hogy hallom, valaki az ablakomat dobálja kövekkel, és végül észreveszlek Téged, ahogy a kertünkben állsz ^^The biggest challenge in life is to find someone who knows all of your flaws & mistakes - and yet sees the best in you :)

~ Az életben a legnagyobb kihívás találni valakit, aki ismeri az összes tévedésed és hibád, de mégis a legjobbat látja benned


If life is the song, then love is the lyrics

~ Ha az élet a dal, akkor a szerelem a dalszöveg ^^If you have love, you don't need to have anything else. If you don't have it - well, it doesn't matter much what else you do have...

~ Ha szeretsz & szeretnek, másra már nincs is szükséged. Ha nem szeretsz és nem is szeretnek; nos, akkor nem számít sokat valójában az, amid van...Baby, you don't need a costume and super powers to be my hero :)

~ Nincs szükséged jelmezre és szuper erőkre ahhoz hogy az én hősöm legyél ^^


You don't marry someone you can live with, marry the person who you cannot live without.

~ Ne azzal házasodj össze akivel élni tudsz, hanem azzal, aki nélkül nem tudnál élni


It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...

~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!When i get older & my little daughter asks me

" mom, who was your first love? " - I don't want to have to pull out old photographs;

I just want to point across the room & say " he's sitting over there "

~ Mikor idősebb leszek és a kislányom majd azt kérdi,

" anyuci, ki volt az első szerelmed? " nem akarok régi fényképeket előszedni,

csak a szoba másik végére mutatni & azt mondani " odaát ül "A life without love is like a year without summer :O

~ Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!


Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!

~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)


If you're looking for reasons not to love someone, you are probably going to find them; but sometimes, we need to give in, and let out hearts get what they deserve ..

~ Ha arra keresel okokat, hogy ne szeress valakit, valószínűleg meg is találod azokat; viszont néha meg kell adnunk magunkat és engedni, hogy a szívünk azt kapja amit megérdemel


Love is like the wind - you can't see it but you can feel it

~ A szerelem olyan, mint a szél - nem láthatod, de érzed! :)
Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't...

~ Mondd meg neki hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg.." A thousand miles seems pretty far but

they've got planes and trains and cars

& I'd walk to you if I had no other way" / Plain White T's dalszöveg/

~ Ezer mérföld soknak tűnik, de

vannak repülők, vonatok & autók is,

vagy ha nincs más út, akár el is sétálok hozzádTime cannot destroy what true love builds

~ Amit a szerelem felépített, az idő nem rombolhatja le

If you have love, you don't need to have anything else. If you don't have it - well, it doesn't matter much what else you do have...

~ Ha szeretsz & szeretnek, másra már nincs is szükséged. Ha nem szeretsz és nem is szeretnek; nos, akkor nem számít sokat valójában az, amid van...
You don't marry someone you can live with, marry the person who you cannot live without.

~ Ne azzal házasodj össze akivel élni tudsz, hanem azzal, aki nélkül nem tudnál élni


I ain’t got no money, ain’t got no car to take you on a date

I can’t even buy you flowers, but together we be the perfect couple,

just because i love you...

~ Nincsen pénzem, nincsen kocsim amivel randira vihetnélek,

Nem tudok neked virágot venni, de együtt tökéletes pár leszünk, mert szeretlek téged..He gave her 14 roses; 13 real & 1 fake.

He said: i will love you until the last one dies!

~ A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műt

& azt mondta: szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad..Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book :)

~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az egész könyv ..


It's amazing how much pain you have caused me.

What's even more amazing is that i still love you anyway ..

~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..


I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to

~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki


To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)

~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!Love is a word that can't be described like the look of a rose, the smell of rain or the length of forever :)

~ A szerelem olyan szó, amit nem tudsz jellemezni. Épp úgy nem, mint a rózsa látványát, az eső illatát vagy mint az 'örökké' szó hosszúságátAt this moment there are 6.470.818.671 people in the world. More than 6 billion souls. And sometimes .. all we need is one.

~ Ebben a percben 6.470.818.671 van a világon. Több mint 6 milliárd lélek. És néha mégis csak egyetlen egyre van szükségünk..He watched her take off her make up & wondered why she ever put it on

~ Figyelte a lányt mialatt lemosta a sminkjét & közben elcsodálkozott azon, hogy egyáltalán miért is sminkelte ki magát .. ?


Love is giving someone your heart & trusting he/she wouldn't break it..

~ A szerelem annyi, mint odaadni a szíved valakinek, és közben azt remélni, hogy nem fogja összetörni


It's finally everything clear to me & i realize: you are the person my heart searched for so long ^^

~ Végre kitisztult minden, és rájöttem, te vagy az a személy, akit a szívem olyan régóta keresett


A man can love a million women but it takes a real man to love a woman in million ways

~ Egy férfi képes akér egy millió nőt is szeretni, de az az igazi férfi aki egyetlen nőt szeret több millió módon


I don't think that I'll see him again but we shared a moment that will last till the end

~ Nem hiszem hogy valaha is újra látjuk egymást, de ott volt az a pillanat, ami örökké tart! [from Nicky]


If they hurt you, they hurt me too

~ Ha téged megbántanak, azzal engem is megsebeznek [from Nicky]If you love someone, put there name in a circle & not a heart because a heart breaks BUT the circle goes on .. :)

~ Ha szeretsz valakit, a nevét egy körbe írd és Ne egy szívbe, mert a szív összetörhet, de a kör gurul tovább :))
I found it impossible to control myself everytime when you look at me with those amazing eyes & give me that cute smile

~ Lehetetlen irányítanom magam mikor rámnézel azokkal az elbűvölő szemeiddel & mikor megajándékozol azzal a cuki mosolyoddal xD
If you were a tear in my eye, i would never cry for fear of losing you!

~ 'Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek' ..
Why does a rose represent love? Roses always dies ..

~ Miért épp a rózsa képviseli a szerelmet? A rózsak mindig elhervadnak ...


I wrote your name in the sand and it washed away, so I wrote it in my heart and it stayed there :)

~ A homokba írtam a neved, de azt elmosta a víz, így inkább a szívembe írtam, mert így örökre megmarad :)


We cheated each other, ourselves but our hearts it is not possible to fool!

~ Becsaptuk egymást és önmagunkat, de a szívünket nem sikerült átverniI never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice, what i wouldn't give to have you lying by my side

~ Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod, mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem


Love is a game meant for two. Only for two.

~ A szerelem egy játék, amit ketten játszanak. de CsaK ketten.


Love is a word which involves so many feelings.

I feel it when you touch, when you kiss, & when I look at you :)

~ A szerelem egy szó ami rengeteg érzést foglal magába ... ezt érzem mikor megérintesz, mikor megcsókolsz, és mikor rád nézek =)
One night the moon said to me: "If he makes you cry, why don't you leave him?"

I paused for a while, then I looked at back to the moon and said: "Moon, would you ever leave your sky?"

~ Egy éjjel a Hold így szólt hozzám: "Ha mindig csak sírsz miatta, akkor miért nem hagyod el?"

Megálltam egy pillanatra, majd a Holdra néztem & azt mondtam: "Te elhagynád valaha a saját eged?"


Blood beats faster in my veins when you come closer to me

~ A vér is gyorsabban lüktet bennem, ha közelebb jössz hozzámLife isn't measured by the number of breaths we take,

but by the moments that take our breath away

~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg,

hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk ^It's better to love a loser than lose a lover

~ Jobb egy vesztest (lúzert) szeretni mint elveszíteni a szerelmünket


When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)

~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni ^^


Love is like a roller coaster: you're scared to get on but when it's over you're screaming: let's go again! =)

~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :D


Some girls have 7 boys for 7 days but I have 1 for always

~ Néhány csajnak a hét minden napján más pasija van, nekem csak egy - de örökké :)

There's a girl who lives, laughs, but most of all, knows how to love

~ Itt egy lány, aki él, nevet, de leginkább tudja, hogy kell szeretni <3


I won't ever be too far away to feel you

~ Sosem leszek túl messze ahhoz, hogy ne érezzelek


Have you ever found someone you just knew you were meant for?

~ Találtál valaha valakit, akiről rögtön tudtad, hogy téged neki szántak?


Love is like Heaven, but it can hurt like Hell

~ A szerelem olyan mint a mennyország, de úgy is tud sebezni, mint a pokol


Love's good when it's right, bad when it's left

~ A szerelem jó, mikor veled van, és rossz, amikor elhagy


Love me for who I am now & not what i was!

~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...


Girls are like apples on trees.

The best ones are at the top of the tree.

The boys don't want to reach for the good ones because they are afraid of falling and getting hurt.

Instead, they get the rotten apples from the ground that aren't as good, but easy.

The apples up top just have to wait for the right boy to come along,

the one who's brave enough to climb all the way to the top of the tree!

~ A lányok olyanok, mint az almák a fán.

A legjobb csajok a fa tetején vannak.

A fiúk viszont nem akarnak nyújtózkodni utánuk, mert attól félnek h közben leesnének & megsebeznék magukat.

Ehelyett beérik az alsóbb almákkal, akik ugyan nem annyira jók, de könnyű őket megszerezni.

A legfelső almáknak csak várni kell a megfelelő fiúra, aki elég bátor lesz ahhoz hogy felmásszon a fa tetejére értük


There's nothing that compares to the way you make me feel inside

~ Semmi sem hasonlítható ahhoz ahogy irántad érzek <3


I still get lost in your eyes, it seems like i can't live a day without you

~ Még mindig elveszek a tekintetedben, úgy tűnik, egy napot sem tudok nélküled leélni


Hey Boys!

When you fall in love with a girl ... Tell her how you admire her.

When she upset - hold her tight. Pick her over all the other gurls you hang out with.

Play with her hair. Bring her flowers - without a reason.

Let her fall asleep in your arms. Sing to her - no matter how awful your sound.

Dance with her - even there's no music. Kiss her on her forehead.

Look into her eyes & smile. Tell her she looks beautiful.

~ Fiúúk! Mikor beleszerettek egy lányba ...

Mondd el neki hogy mennyire imádod Őt. Ha szomorú, öleld át szorosan.

Legyen Ő az első a többi lánnyal szemben, akikkel együtt lógsz.

Játssz a hajával. =) Adj neki virágot - ok nélkül.

Hagyd hogy a karjaidban aludjon el. Énekelj neki - nem számít hogy mennyire rossz a hangod. :D

Táncolj vele - még akkor is ha nem szól a zene. Puszild meg a homlokát :)

Nézz a szemébe & mosolyogj. :) Mondd el neki hogy mennyire gyönyörű.
Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.

~ A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal folytatódik és egy könycseppel ér véget


I've found a reason for me to change what i used to be, a reason to start over new and the reason is you :)

~ Megtaláltam az okot arra hogy megváltozzam, az okot egy úgy kezdetre.. és ez az ok Te vagy :)


There's always gonna be that 1 person, that no matter what he does or what he says, and how many times he hurts you - you just can't let him go because he just mean So MuCH to you ...

~ Mindig van egy személy aki nem számít hogy mit tesz vagy mit mond, és nem számít hogy hányszor okoz neked fájdalmat - nem tudod elengedni, hiszen annyira sokat jelent neked <3


Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!

~ Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!


Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!

~ Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!


If you would be loved, love and be lovable!

~ Ha azt akarod, hogy szeressenek, csak szeress és légy szeretetre méltó :]


Who is wise in love, love most, say least

~ Aki bölcs a szerelemben, az igazán szeret és keveset beszél :DThere's a bond between us that hasn't been broken yet

and the feelings between us will never disappear

~ Van köztünk egy kötelék ami még nem szakadt szét,

ezek az érzések köztünk sosem fognak elmúlni


You feel with your heart, you know with your mind!

~ A szíveddel érzel,az eszeddel tudsz!


Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle.

~ A szerelem, akár egy folyó, vág egy új ösvényt, valahányszor akadályba ütközik.I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens :)

~ Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok :)


A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...

~ Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...


Distance never separates 2 hearts that really love each other :)

~ A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást :)


Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you :)

~ Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem :)


You are like the sun. Everytime you come out you make me happy

~ Olyan vagy, mint a nap. Akárhányszor feltűnsz boldoggá teszel :)


Love is just a word until someone comes and gives it a meaning.

~ A szerelem csak egy szó - addig, amíg valaki értelmet nem ad neki :)


If I had choose between you and breathing, I would use my last breath to say: i love you! :)

~ Ha választanom kellene közted és a lélegzés között, akkor az utolsó lélegzetemet arra használnám, hogy elmondjam: szeretlek!He placed his head to hear her heart & whispered: this is my new fav' song :)

~ A fiú hallgatta a lány szívdobogását & azt suttogta: ez az új kedvenc dalomIf lovin' you with all my heart it's a crime ... I'm guilty :D

~ Ha teljes szívemből szeretni téged bűn, akkor én bűnös vagyok ...


No matter what we go through, it don't matter what the haters say, this love will have no risks

~ Nem számít min megyünk keresztül, nem számít mit mondanak mások, ennek a szerelemnek nincs kockázataOur love's like the wind - I can't see it, but I can feel it ...

~ Szerelmünk olyan mint a szél - nem látom, de érzem!In the middle of the night i can feel your heartbeat next to mine,

feels like i'm dreaming but i'm not sleeping

~ Az éjszaka közepén érzem a szívverésed az enyém mellett,

olyan, mintha álmodnék, pedig nem is alszom <3


A life without love is like a sunlit garden when the flowers are dead.

~ Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy napsütötte kert, ahol a virágok elhervadtak ...Love is an obsession & you can't live without.

~ A szerelem megszállotság, ami nélkül nem tudsz létezni :)


There's this boy and he always makes me smile, no mater how bad I feel.

~ Itt ez a srác, aki mindig megnevettet, nem számít mennyire rosszul érzem magam :)


We waste our time looking for the perfect love, instead of creating it

~ Arra pazaroljuk az időnket, hogy a tökéletes szerelmet keressük, ahelyett, hogy megalkotnánk azt.


When I'm with you, tomorrow doesn't matter, I just wanna hug you, feel you, kiss you ...

~ Mikor veled vagyok, nem érdekel, mi lesz holnap, csal ölelni akarlak, érezni, csókolni


Even heaven is hell without you (L)

~ Nélküled még a mennyország is maga a pokol


It tooks so long, still I believed somehow the one, that I needed would find me eventually :)

~ Sokáig tartott, én mégis hittem abban, hogy az, akire szükségem van, végül rám talál


Love isn't finding the perfect person - it's seeing an ordinary person perfectly ...

~ A szerelem nem a tökéletes ember megtalálása - szerelem az, mikor tökéletesnek látsz egy hétköznapi embert :)


Life is too short! Kiss slowly, laugh insanely, love truely, and forgive quickly.

~ Az élet túl rövid ... csókolj lassan, nevess őrülten, szeress igazán és bocsáss meg gyorsan


You have grown to my heart to living in my soul ...

~ A szívembe zártalak,hogy a lelkemben élj!


Love is the slowest form of suicide

~ A szerelem az öngyilkosság leglassúbb formája ...


Once you love someone, that person is forever apart of you <3

~ Akit szerettél, az örökké a részed marad :)


All my life i've been waiting for you to bring a fairy tale my way

~ Egész életemben vártam rád hogy elhozd nekem a tündérmesét


Memories in my mind of the day that we met, you showed me things that I'll never forget

~ Emlékek a fejemben arról a napról, mikor találkoztunk, olyan dolgokat mutattál nekem, amit sose fogok elfelejteni <3


True love doesn't have happy ending, because true love never end!

~ Az igaz szerelem nem végződik boldogan, mert az igaz szerelemnek sosincs vége!


The greatest thing in life is to find someone, who knows all your mistakes, and yet still sees the best in you :)

~ A legnagyszerűbb dolog az életben találni valakit, aki ismeri az összes hibádat, és

mégis képes meglátni benned az összes jót :)


You can fall from the sky. You can fall from a tree, but the best way you fall is in love - with Me :D

~ Leeshetsz az égből, leeshetsz egy fáról is, de a legjobb, amit tehetsz, hogy szerelembe esel velem :P


Close your eyes, and you'll see that you're really need!

~ Csukd be a szemed, és látni fogod azt, amire valójában szükséged van :)


Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.

~ Megpróbálni elfelejteni valakit, akit szeretsz, olyan, mintha megpróbálnál emlékezni valakire, akit soha sem ismertél.


If you love something set it free, if it come's back to you it's your's, if it dosen't it never was.

~ Ha szeretsz valamit engedd szabadon, ha visszatér hozzád, a tied, ha nem, akkor soha nem volt az.


The smile on your face lets me know, that you need me,

There's a truth in your eyes saying you'll never leave me.

The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall.

You say it best... when you say nothing at all.

~ A mosoly az arcodon megmutatja, hogy szükséged van rám,

Az igazság a szemedben azt súgja, hogy sohasem fogsz elhagyni.

A kezed érintése azt mondja, ha bármikor zuhanok, el fogsz kapni.

Az a legjobb, ha nem mondasz semmit.


From this moment as long as I live I will love you …

Ettől a perctől fogva szeretni foglak, amíg csak élek


You will never find anyone who loves you more than I do!

~ Sosem találsz senkit, aki jobban szeret, mint én.


Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart.

~ Sok ember fog be - és kiépni az életedbe/ből, de csak az igaz barátok fogják a lábnyomaikat hagyni a szívedben.


Now, that you're here I just feel like I'm constantly dreaming <3

~ Most, hogy itt vagy, úgy érzem, mintha folyamatosan álmodnék :)
All roads lead to where you are <3

~ Minden utam oda vezet, ahol te vagy ^^"


Love is when you shed a tear for him but you still love him. It's when he loves an other girl, but you still smile and say I'm happy,but all you really do is crying ....

~ Szerelem mikor könnyeket hullajtasz, mégis ugyanúgy szereted Őt. Szerelem, mikor Ő egy másik lányt szeret, de te csak mosolyogsz, és azt mondod: Jól vagyok, pedig csak sírni és sírni szeretnél ...


Like the fire needs the air, i won't burn unless you're there..

~ Ahogy a tűznek szüksége van levegőre, hogy égjen, én se élek addig, még te nem vagy velem ...


You touched my heart you touched my soul, changed my life and all my goals.

~ Megérintetted a szívem, a lelkem, megváltoztattad az életemet és az összes célomat (L)


He is more than a man, and this is more than a love

~ Ő több, mint egy fiú, és ez több, mint szerelem <3


From the moment that I looked in your eyes I saw the boy I've loved all my life ...

~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egész életemben szeretni fogok


In love there are no rules!

~ A szerelemben nincsenek szabályok :)


You're the CoLoR in my world ... but when you're gone, everything turns to grey

~ Te hozol színt az életembe, és mikor elmész ... minden szürkévé változik


Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...

~ Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol


Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it'll crush, or hold it too loose,it'll fly.

~ A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl erősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül...


You should know that love will never die, but see how it kills you in the blink of an eye.

~ Tudnod kell, hogy a szerelem sosem hal meg, de egy pillanat alatt képes megölni!


The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.

~ A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.


Sometimes the heart sees what is invisible to the eye ...

~ Néha a szív meglátja azt is, ami a szemnek láthatatlan ...


My head is saying: "Fool! forget him" but my heart is saying don't let go....

~ Az eszem azt mondja: "Bolond vagy, felejtsd el őt!" de a szívem azt súgja, soha ne engedd el ...


The one is not who can live your life with ... the one is who you can't live without!

~ Nem az az igazi akivel le tudnád élni az életed ... az igazi az, aki nélkül nem tudnál élni :)


True love never can be rent.

~ Az igazi szerelem nem bérelhető.


You think I'm stupid, but the truth is, that it's Cupid

~ Azt hiszed, hülye vagyok, de az igazság az, hogy ez csak szerelem :D


I made a mistake...but he was the most beautiful mistake in my life.

~ Hibáztam, de ő volt a legszebb tévedés az életemben.


There’s something about you, my heart has been searching for...

~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...


I play the same song over and over because it reminds me on you!

~ Újra és újra ugyanazt a számot játszom le mert rád emlékeztet!


You know that you love someone when you can't put into words how you feel.

~ Tudod ,hogy szeretsz valakit ha nem tudod szavakban kifejezni amit érzel.


It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....

~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....


Don't love me for fun, love me for a reason...let the reason be love...

~ Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból...az ok legyen a szerelem!


True Love is like ghosts: Everyone talks about,but very few have seen!

~ Az igaz szerelem olyan mint a szellemek: mindenkli beszél róla de nagyon kevesen látták már :P


Nobody will loves you more than I do.

~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

generic for cialis

(Tibefeeks, 2022.09.19 17:08)

Breast cancer in the most common cancer in woman after skin cancer <a href=https://vtopcial.com/>buy cialis online using paypal</a> Administration of VIAGRA to patients using nitric oxide donors, such as organic nitrates or organic nitrites in any form

buy tadalafil in victoria

(Inheshimi, 2022.06.30 10:33)

[url=https://newfasttadalafil.com/]purchase cialis online[/url] Qgioev Chapter Translational Motion Ijlsqh Prospecto Cialis 20 <a href=https://newfasttadalafil.com/>cialis cost</a> Societe Priligy Nsatnb https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

is generic cialis available

(Cororia, 2022.06.28 13:21)

[url=https://newfasttadalafil.com/]Cialis[/url] Priligy Dapoxetin Gunstig Kaufen Just imagining foods like apple pie and lemonade probably stirs up some emotions for you. <a href=https://newfasttadalafil.com/>buy cialis online europe</a> Buy Propecia In Europe https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

qlmoufiufjhm

(jpkpwnbi, 2022.06.14 21:44)

plaquenil online canada <a href="http://hydroxychloroquinex.com/#">hydroxychloroquine online canada</a> evo pharmacy hydroxychloroquine

vehurzgumxmr

(iyakfitf, 2022.06.01 13:55)

http://erythromycinn.com/# erythromycin cost

kunduribackrer

(Asepacline, 2022.03.09 09:41)

Quite, yes
https://how6youtoknowc.org/map.php

heanNemmicices

(reummoneoupe, 2022.02.08 22:37)

<a href="https://stromectoleth.com/">ivermectin over the counter
</a>

heanNemmicices

(reummoneoupe, 2022.02.05 12:15)

<a href="https://stromectoleth.com/">ivermectin 1% cream generic
</a>

cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com

(cialis tablets, 2022.01.04 00:15)

cialis dosage <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a>

cialis generic cialiswithdapoxetine.com

(best prices for cialis 20mg, 2021.12.30 08:57)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis black is it safe</a> cialis tablets

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis alternative, 2021.12.26 08:06)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">can ubuy cialis on streets</a> cialis 20mg

cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20mg, 2021.12.23 02:36)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tablets</a> cialis dosage

buy cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis dosage, 2021.12.20 09:13)

cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">can i take cialis with daxpoteine</a>

cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20mg, 2021.12.17 01:37)

cialis price https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis 20mg cialiswithdapoxetine.com

(can ubuy cialis on streets, 2021.12.12 16:03)

cialis alternative <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tablets</a>

buy cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis support 365, 2021.12.09 06:29)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis support 365</a> cialis without a doctor prescription

cialis pills cialiswithdapoxetine.com

(cialis black is it safe, 2021.12.05 15:25)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">fastest delivery of cialis</a> generic cialis

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(cialis alternative, 2021.12.01 15:46)

cialis dosage <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">best prices for cialis 20mg</a>

cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com

(can i take cialis with daxpoteine, 2021.11.28 01:29)

cialis generic <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a>

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis usa, 2021.11.24 11:45)

cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a>


1 | 2 | 3 | 4

Következő »